ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
08:00 - 09:30
مدارهای پالس و دیجیتال
امور آموزش
مدارهای پالس و دیجیتال
امور آموزش
جلسات دانشگاه
09:30 - 11:00
الکترونیک 2
امور آموزش
الکترونیک 2
امور آموزش
جلسات دانشگاه
11:00 - 12:30
رفع اشکال
امور آموزش
رفع اشکال
امور آموزش
جلسات دانشگاه
12:30 - 14:00
رفع اشکال
امور آموزش
رفع اشکال
امور آموزش
جلسات دانشگاه
14:00 - 16:00
پردازش سیگنالهای دیجیتال
پردازش سیگنالهای دیجیتال
دانشجویان دکتری
16:00 - 17:30
دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویان دکتری
17:30 - 19:00
دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویان دکتری
راهنما
حضور
عدم حضور
مراجعه دانشجویی
دانشجویان ارشد
دانشجویان دکتری
نامشخص