• مریم خضرلو

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
کارشناسی ارشد

فیزیک1387-1389, دانشگاه ارومیه,
---