• مریم خضرلو

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
کارشناسی

فیزیک1383-1387, دانشگاه ارومیه,
---