• میثم جلیل خانی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
میثم جلیل خانی، سید هومن قاسمی، مسعود دانش

یک روش تحلیل پوش اور چندمودی بهنگام شونده برای تخمین پاسخ لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه2019, طرح نوع دوم (کد 98/خ/001)، دانشگاه ارومیه,
---