• میثم جلیل خانی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   
Ph.D.

Urmia University, Urmia, Iran, February 2018Structural Engineering, ,
---