• مینا قنبری (قوشچی)

  • استادیار
  • گروه مکانیک
Email:   
کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک1386-1388, دانشگاه ارومیه,
---