• مسعود تیموری

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

کارشناسی االکترونیک1384, دانشگاه ارومیه,
---