• مسعود تیموری

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

کارشناسی ارشد الکترونیک1387, دانشگاه ارومیه,
---