• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   
رضا بیگلری

روش های نوین تغییر شکل پلاستیک شدید۱۳۹۸, دانشگاه صنعتی ارومیه,
---