• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   
مهدی اسکندرخانی

مروری بر روش های تغییر شکل پلاستیک شدید تیتانیم خالص تجاری۱۳۹۸, دانشگاه صنعتی ارومیه,
---