• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   
حبیب منیری اصل، کاوه حاجی زاده

تحلیل المان محدود اثر سرعت پرس در فرآیند ECAP بر میزان افزایش دما در نمونه های تیتانیم خالص تجاری۱۳۹۸, دانشگاه صنعتی ارومیه,
---