• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   
توحید رجبی، کاوه حاجی زاده

بررسی خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری نورد سرد شده و ریز ساختار آن۱۳۹۸, دانشگاه صنعتی ارومیه,
---