• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   
محمد جعفری بصیر آباد، کاوه حاجی زاده

تاثیر فرةیند ECAP بر روی ریزساختار فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶۱۳۹۸, دانشگاه صنعتی ارومیه,
---