• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   
بیت اله اقبالی، کاوه حاجی زاده

ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﭻ و ﭘﻼك ﻓﻚ و ﺻﻮرت از ﻧﻮع ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﻓﻮق رﻳﺰداﻧﻪ/ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺷﺪﻳﺪ۱۳۹۰, سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران,
---