• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   

میله تیتانیم خالص تجاری با ریز ساختار فوق ریز دانه/ نانو ساختار۱۳۹۳, ایران, شماره اختراع: ۶۳۸۹۶،,
---