• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   

دکتری مهندسی مواد- شکل دهی۱۳۹۲, دانشگاه صنعتی سهند,
---