• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   

کارشناسی ارشد مهندسی مواد- نانو مواد۱۳۸۶, دانشگاه تربیت مدرس,
---