• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   

کارشناسی مهندسی مواد- متالورژی صنعتی۱۳۸۰, دانشگاه صنعتی سهند,
---