• وحید معرفت خلیل آباد

  • مربی
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   

کارشناسی ارشد۱۳۸۵, دانشگاه صنعتی شریف,


رتبه ۷---