• وحید معرفت خلیل آباد

  • مربی
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   

دکتریدر حال تحصیل, دانشگاه صنعتی شریف,


رتبه ۱---