• الناز اسگویی

  • دانشیار
  • گروه ریاضی
Email:   
الناز اسگویی-اصغر رحیمی

خواص جديد نگاشتهاي بدست آمده توسطp-قابها روي فضاهاي باناخ2020, Wavelets and Linear Algebra,
---