• سیما رضوان طلب

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
Rezvantalab, S., Jannatdoust, E. and Alipour, A.,

Activity Coefficients of Major Ions and Salts in Urmia Salt Lake.2012, Nashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iran,,
---