• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

فیزیک1, دانشگاه صنعتی ارومیه, مقطع کارشناسی
---