• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

کارشناسی فیزیک-حالت جامد, دانشگاه ارومیه,
---