• فاطمه شاه مرادی

  • استادیار
  • گروه مهندسی نساجی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (20)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

پروژه های تحقیقاتی (5)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)

پایان نامه ها (10)

دروس تدریس شده (16)

جوایز و افتخارات (6)

مهارت ها (3)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • فاطمه شاه مرادی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی نساجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- B.Sc. (textile chemistry and fiber science) Thesis Title: “Dyeing of weighted silk and investigation of its chemical and physical properties” under the supervision of Dr.S.M.Mortazavi ,Isfahan University of Technology Isfahan, Iran, 2001 – 2005 .

2- M.Sc. (Textile engineering- textile chemistry and fiber science) Thesis Title: “Simultanous dyeing and antibacterial finishing of wool fabric dyed with some natural dyes” under the supervision of Dr. A.Shams Nateri, Dr. S.M.Mortazavi ,Guilan University (guest student in IUT during whole MSc ) Guilan, Iran, 2007 – 2010.

3- Ph.D. (Textile engineering- textile chemistry and fiber science) Thesis Title: “production of cosmetotextiles for release of vitamin E by using natural compounds” under the supervision of Dr.Khoddami , Dr.Alihoseini, Prof.Artur Cavaco Paulo and Dr.Carla Silva. ,Isfahan University of Technology Isfahan, Iran, 2012-2016 .

مقالات ژورنال (20)


1-Majid Tehrani, Fatemeh shahmoradi Ghaheh, Mona Rahimi, Investigating the effect of various extraction solvents on the colorimetric and fastness properties of silk fabrics dyed with spent coffee grounds as the natural colorant,Journal of Textile and Polymers, 2024.

2-Majid Tehrani, Zahra Jahanbazi, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, The effect of metallic and natural mordants on color properties of silk fabrics dyed with Hibiscus sabdariffa L.,Journal of Color Science and Technology, 2023.

3-Majid Tehrani, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Zahra Tadi Beni, Mona Rahimi, Extracted dyes stability as obtained from spent coffee grounds on silk fabrics using eco-friendly mordants,Environmental Science and Pollution Research, 2023, 1-11.

4-Majid Tehrani, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Zahra Jahanbazi, Dyeing silk fabric using anthocyanin pigments extracted in different solvents from Hibiscus sabdariffa L,Journal of Textile Science and Technology , 2023, 12 (1), 27-39.

5-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Aminoddin Haji, Elaheh Daneshvar, Sustainable Dyeing Process for Nylon 6 Fabrics by Rhubarb Flower Using Different Bio-Mordants,Sustainability , 2023, https://www.mdpi.com/2071-1050/15/12/9232.

6-Aminoddin Haji, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Lida Mohammadi, Dyeing of Polyamide 6 Fabric with New Bio-Colorant and Bio-Mordants,Environmental Science and Pollution Research, 2022.

7-Zeinab Kazemia, Sayed Majid Mortazavia, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Developing a novel thermo-regulating cotton fabric using inorganic eutectic phase change material,cellulose, 2022.

8-Aminoddin Haji, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Liliana Indrie, Pomegranate fallen leaves as a source of natural dye for mordant‐free dyeing of wool,Coloration Technology, 2022, 1.

9-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Meghdad Kamali Moghaddam, Majid Tehrani, Eco-Friendly Dyeing of Viscose Rayon Fabrics Using Anthocyanin from Hibiscus sabdariffa Linn,Journal of Natural Fibers, 2022, 1-11.

10-Meghdad Kamali Moghaddam, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Majid Tehrani, Evaluation of the effect of mordant types and dyeing methods on the color properties of viscose-lycra fabric dyed with Hibiscus sabdariffa calyces,Journal of Textiles and Polymers, 2022.

11-Majid Tehrani, Yahya Bayegan, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Investigation of parameters affecting dyeing of merino wool yarn with chicory leaves plant (Cichorium intybus L),journal of Textile Science and Technology, 2021, 9 (4), 17-23.

12-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Jennifer Noro, Elham Vatankhah, Sayed Pedram Rezazadeh Tehrani, Artur Cavaco-Paulo, Carla Silva, The comfort properties of cosmeto-textiles functionalized with protein-based nanoemulsions encapsulating Vitamin-E,Journal of Natural Fibers, 2022, 1-13.

13-Hamid Hoseinzadeh, Mohammad Bakhtiari, Kumars Seifpanahi-Shabani, Mina Oveisi, Bagher Hayati, Bahareh Rabeie, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Roghayeh Salmani, Haseeb Ullah, Niyaz Mohammad Mahmoodi, Synthesis of the metal-organic framework–Copper oxide nanocomposite and LED visible light organic contaminants (dye and pharmaceutical) destruction ability in the water,Materials Science and Engineering: B, 2021, 274, 115495.

14-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Mohsen Taghizadeh, Ali Taghizadeh, Bagher Hayati, Niyaz Mohammad Mahmoodi, Saeed Parastar, Clean synthesis of rock candy-like metal–organic framework biocomposite for toxic contaminants remediation,Environmental Technology & Innovation, 2021, 23, 101747.

15-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Meghdad Kamali Moghaddam, Majid Tehrani, Comparison of the effect of metal mordants and bio‐mordants on the colorimetric and antibacterial properties of natural dyes on cotton fabric,Coloration Technology, 2021, 137 (6), 689-698.

16-Hamid Hoseinzadeh, Bagher Hayati, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Kumars Seifpanahi-Shabani, Niyaz Mohammad Mahmoodi, Development of room temperature synthesized and functionalized metal-organic framework/graphene oxide composite and pollutant adsorption ability,Materials Research Bulletin, 2021, 142, 111408.

17-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Akbar Khoddami, Farzaneh Alihosseini, Andreia Gomes, Artur Ribeiro, Artur Cavaco‐Paulo, Carla Silva, Protein‐based nanoformulations for α‐tocopherol encapsulation,Engineering in Life Sciences, 2017, 17 (5), 523-527.

18-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Akbar Khoddami, Farzaneh Alihosseini, Su Jing, Artur Ribeiro, Artur Cavaco-Paulo, Carla Silva, Antioxidant cosmetotextiles: Cotton coating with nanoparticles containing vitamin E,Process Biochemistry, 2017, 59. 46-51.

19-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Sayed Majid Mortazavi, Farzaneh Alihosseini, Afshin Fassihi, Ali Shams Nateri, Dariuosh Abedi, Assessment of antibacterial activity of wool fabrics dyed with natural dyes,Journal of Cleaner Production , 2014, 72, 139-145.

20-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Ali Shams Nateri, Sayed Majid Mortazavi, Darioush Abedi, Javad Mokhtari, The effect of mordant salts on antibacterial activity of wool fabric dyed with pomegranate and walnut shell extracts,Coloration Technology, 2012, 128 (6), 473-478.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)


1-فاطمه شاه مرادی، مجید طهرانی، امین الدین حاجی، فاطمه مجرد قره باغ، رنگرزي نايلون با استفاده از رنگزاي استخراج شده از خون سياوشان و تركيبات دوستدار محيط زيست ،سيزدهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي- تهران دانشگاه امیرکبیر، آبان 1402.

2-سارا نظری، علی شمس ناتری، فاطمه شاه مرادی، لاله اسدی، بررسي خواص نوري پارچه پنبه اي چاپ شده با پيگمنت ترموکرومیک،سيزدهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي- تهران دانشگاه امیرکبیر، آبان 1402.

3-فاطمه شاه مرادی قهه، مجید طهرانی، امین الدین حاجی، فاطمه مجرد قره باغ، رنگرزی پارچه نایلونی با آنتوسیانین استخراج شده از صمغ خون سیاوشان در حضور دندانه¬های فلزی،همایش ملی رنگ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1401.

4-فاطمه شاه مرادی قهه، مونا رحیمی، مجید طهرانی، تاثیر محیط استخراج رنگ از پسماند قهوه بر روی پارامترهای رنگی نمونه‌های دندانه داده شده با سولفات مس،همایش ملی رنگ، محیط زیست و توسعه پایدار، 1401.

5-Aminoddin Haji, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Liliana Indrie, Optimization of mordant free natural dyeing of wool with punica grantum fallen leaves using response surface methodology,2nd international congress on wool and luxury fibres (ICONWOOLF2022), Turkey 2022.

6-fatemeh shahmoradi Ghaheh, Lida Mohammadi, Maryam Barak, Production of antibacterial woolen textile using Moroccan flower dye,The 12th National Conference of Textile Engineering of Iran, yazd, iran, 2021.

7-Majid Tehrani, Yahya Bayegan, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Dyeing of wool fibers with natural dye extracted from chicory plant,12th National Conference of Textile Engineering of Iran, 2021.

8-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Akbar Khoddami, Farzaneh Alihosseini, Artur Cavaco-Paulo, Carla Silva,, "Protein-based nanoparticles as suitable devices for antioxidant Cosmetotextiles",,11th National Iranian textile Engineering Conference, held in the University of Guilan, 2017.

9-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Akbar Khoddami, Farzaneh Alihosseini, Artur Cavaco-Paulo, Carla Silva, “A Green Method for the Synthesis of Nanoparticles used for the release of Vitamin E”,International Conference on Fibers, Tehran,Iran, ,2017.

10-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Artur Cavaco-Paulo, Carla Silva, Protein Functionalized textiles for fragrances and drug release,9th International Conference on Fiber and Polymer Biotechnology, , Japan. 2015.

11-Farzaneh Alihosseini, Negin Rezaee, Sara Yazdanpanah, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, , Economical usage of microbial source as a dyeing Agent, ,The 5th international color and coatings congress (ICCC2013), December 18-19,Isfahan university of technology, Isfahan,Iran.

12-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Ali Shams Nateri, Sayed Majid Mortazavi, Daryoush Abedi, Javad Mokhtari, , The effect of mordant salts on wash fastness of wool fabric dyed with walnut shells and cochineal extracts, ,The 1st International and 7th National Iranian textile Engineering Conference, held in the University of Guilan, October 2009.

13-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Sayed Majid Mortazavi, Mohammad Ali Alsharif, Arezoo Ziaei, Investigation and presentation a new approach of increasing the luster factor and wash fastness of dyed weighted silk yarn,,The 1st International and 7th National Iranian textile Engineering Conference, held in the University of Guilan, October 2009 .

14-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Sayed Majid Mortazavi, Mohammad Ali Alsharif, ArezooZiaei, Investigation and presentation a new approach of increasing the luster factor and wash fastness of dyed weighted silk yarn, ,The 1st International and 7th National Iranian textile Engineering Conference, held in the University of Guilan, , October 2009.

15-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Sayed Majid Mortazavi, Mohammad Ali Alsharif, Arezoo Ziaei, Investigation and comparison of luster and wash fastness between weighted silk yarn and dyed mordanted silk yarn, ,The 1st International and 7th National Iranian textile Engineering Conference, held in the University of Guilan, , October 2009.

16-Arezoo Ziaei , Sayed Majid Mortazavi, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh , A new Approach for simultaneous desizing and bleaching of raw cotton material by using potassium permanganate,,The 1st International and 7th National Iranian textile Engineering Conference, held in the University of Guilan,, October 2009.

17-Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, Sayed Majid Mortazavi, Mohammad Ali Alsharif, Investigation of the effect of different step weighting process on luster, L* ,(K/S) of dyed silk with mordant dyes, ,The 6th National Iranian textile Engineering Conference, held in the Isfahan University of Technology,, October 2006.

18-Sayed Majid Mortazavi, Mohammad Ali Alsharif, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh, The effect of weighting salts on the rate of dye absorption and wash fastness of silk yarns 2007,,The 9th Asian Textile Conference, Taiwan,, 2007.

پروژه های تحقیقاتی (5)


1- Production of cosmeto-textiles by using natural compounds,portugal and isfahan university of technology, 2013-2017.

2- Research project entitled: preparation and characterization of regenerated fiber from the waste cocoon silk fibroin , (2013-2017).

3- Consultant at DAROU RANG IRIS company , 2014-2017.

4- Research project entitled: "Carrier Removal in Disperse printing paste formulation on polyester blanket”, ,in Golbaft company, (2013).

5- Research project entitled:" production of Antimicrobial blankets" ,in Golbaft company, (2013-2014).

اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)


1- Patent entitled " Production of Wool fabric resistant to the homogenized bacteria using green tea and madder ," for the first time in the Iran, ,iran, 2010.

2- • Patent entitled "simultaneous dyeing and antimicrobial finishing of wool fabrics using walnut shell , pomegranate and henna powder " for the first time in the Iran ,iran, 2010.

3- • Patent entitled "Techniques for simultaneous dyeing and antimicrobial finishing of wool with natural colors from saffron petals and turmeric " for the first time in the Iran, ,iran, 2010.

4- Patent entitled "Techniques for improvement of luster and dyeing properties of silk by using weighting process " for the first time in the Iran, 2008,iran, 2008.

پایان نامه ها (10)


1-سارا نظری، بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر رنگ پارچه های پنبه ای و پلی استری چاپ شده با پیگمنت ترموکرومیک،دانشگاه گیلان، شهریور 1402.

2-لیلا زلفی پور، رنگرزی نایلون و پشم با رنگزای طبیعی استخراج شده از برگ درخت،دانشگاه صنعتی ارومیه، تابستان 1402.

3-عباس حورزاد، بهینه سازی رنگرزی پلی استر با مواد رنگزای خمی با استفاده از نرم افزار Desigh Expert، 1400.

4-ملیحه ولی نژاد، استخراج و بهینه سازی رنگزای طبیعی و رنگرزی کالای نایلونی با رنگزای لاله وحشی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1401.

5-هانیه خضری، استخراج و بهینه سازی شرایط رنگرزی نایلون با رنگزای طبیعی حاصل از ریواس،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1401.

6-سارا مهراجی، استخراج و بهینه سازی شرایط رنگرزی کالای نایلونی با رنگزای استخراج شده از ضایعات میوه لبو،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1401.

7-منیره آرش مهر، استخراج و بهینه سازی رنگزای طبیعی از رنگزای آناتو و رنگرزی کالای اکریلیک با استفاده از آن،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400.

8-حدیثه صمدزاده، طراحی و چاپ روپوش نقاشی کودک با پارچه پلی استر ضدآب و ضدلک،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400.

9-لیدا محمدی، رنگرزی و ضدمیکروب همزمان کالای نایلونی رنگرزی شده با صمغ خون سیاوشان با استفاده از ترکیبات گیاهی به عنوان دندانه،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1399.

10-فاطمه مجرد، رنگرزی نایلون با خون سیاوشان،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1399.

دروس تدریس شده (16)


1- اصول ترمودینامیک.

2- آزمایشگاه شناسایی.

3- آزمایشگاه رنگرزی.

4- آزمایشگاه تکمیل.

5- آزمایشگاه پلیمر.

6- شیمی فیزیک.

7- شیمی عمومی.

8- فیزیک الیاف.

9- زبان تخصصی نساجی.

10- شیمی آلی.

11- اصول فیزیک رنگ.

12- چاپ .

13- تکمیل.

14- رنگرزی.

15- تولید الیاف.

16- علوم الیاف.

جوایز و افتخارات (6)


1- اخذ بورسیه تحصیلی از وزارت علوم در مقطع دکتری تحت عنوان فرصت مطالعاتی ،وزارت علوم و دانشگاه صنعتی اصفهان، 94-95.

2- جزئ 10 درصد دانشجویان برتر رشته در مقطع کارشناسی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.

3- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه گیلان، 86-88.

4- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی اصفهان، 86-88.

5- کسب رتبه اول در مقطع دکتری،دانشگاه صنعتی اصفهان، 91-96.

6- کسب رتبه اول در بین دانشجویان نساجی در آزمون سراسری دانشگاه و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان، 80-81.

مهارت ها (3)


1- certificate of participation in a training seminar on adornment of Organization (5S) , 2014.

2- Certificate of participation in the training course on IMS Requirements ( training requirements of the WQA) , , April 2013.

3- Certificate of participation in a training course in "printing and technical language of textiles", for 60 hours In ,Iran technical and vocational training organization, 2012.