• وحید معرفت خلیل آباد

  • مربی
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • وحید معرفت خلیل آباد
  • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
  • درجه علمی
  • مربی
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی هوافضا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری،دانشگاه صنعتی شریف، در حال تحصیل.

2- کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵.

3- کارشناسی،دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۳.