• سپیده سروری

  • دکتری
  • تربیت بدنی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

مقالات ژورنال (5)

پروژه های تحقیقاتی (1)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

مهارت ها (7)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سپیده سروری
  • مدرک تحصیلی
  • بیومکانیک آسیب های ورزشی
  • درجه علمی
  • دکتری
  • بخش مربوطه
  • تربیت بدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)


1- Ph.D., Sport Biomechanics , Gazi University , Ankara. M.S., Corrective exercise & Sport injury, Tehran University, Tehran (First Rank). B.S., Physical education and sport , Tehran University , Tehran (First Rank)..

مقالات ژورنال (5)


1- The relationship between psychological hardiness and resilience and its role in the actual well-being of mothers with handicapped children MH Salehian, S Sarvari Cited in: EMBASE-Excerpta Medica Database• Index Copernicus• PsycINFO ….

2- Comparison of the effect of play therapy and selected sports exercises on self-confidence, physical self-efficacy and mental stubbornness in children R Abbasi, S Chobtashani, MH Salehian, S Sarvari International Journal of Pediatrics.

3- Smartphone Usage Status, Sleep Pattern, Health-Related Quality of Life, and Physical Activity among Adolescents from before to during the COVID-19 Confinement: A Cross … A Dana, H Nodeh, MH Salehian, SM Saei, S Sarvari International Journal of School Health.

4- Comparison of happiness training based on Islamic concepts and Qigong exercises effectiveness on happiness of mothers with handicapped children MH Salehian, S Sarvari, P Ghanati Cited in: EMBASE-Excerpta Medica Database• Index Copernicus• PsycINFO ….

5- Effects of an Intervention in Online Physical Education Classes on Motivation, Intention, and Physical Activity of Adolescents during the COVID-19 Pandemic A Dana, S Khajehaflaton, MH Salehian, S Sarvari International Journal of School Health 8 (3).

پروژه های تحقیقاتی (1)


1- بررسی ارتباط بین اندازه استقامت عضلات فلکسور و اکستنسور تنه با اندازه لوردوز کمری در دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی ارومیه ۱۲/۲/۸۸ شماره ۸۸۵۵۹/ص تاریخ ۲۲/۱۰/۸۸ بنیادی ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال دانشگاه صنعتس ارومیه بیماریهای عضلانی ناشی از کار در معادن سنگ ساختمانی در معدنکاران ۸۸۶۸۳/ص مورخ ۲۸/۵/۸۸ ۲۸/۵/۸۸ بنیادی ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال کانسار پژوهان .

اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)


1- ساخت دستگاه پدو گراف دستگاه اندازه گیری فشار کف پا سپیده سروری مهدی اسکندر زاده مهدی برج خانی صابر عزیزی ۷۰۴۶۸ .

مهارت ها (7)


1- Swimming team coach, Tabriz medical sciences university Race team coach, Tabriz medical sciences university.

2- Swimming team coach, Tabriz medical sciences university Race team coach, Tabriz medical sciences university.

3- physical fitness member of Tehran university team .

4- Race team member of Tehran university.

5- Handball player of Tehran university team ۰۱ to ۰۶.

6- teenager club player، East Azerbayjan ۹۴ to ۹۹.

7- Institute physical fitness member, teenagers, East Azerbayjan .