لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی خوی-گروه معماری >>> (1)

1- جواد عبدالحسینی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/j.abdolhoseyni