• سامان خلیل پورآذری

  • استادیار
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
Email:   
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
08:00 - 09:30
كلاس درس ابزارشناسي پيشرفته
كلاس درس ابزارشناسي پيشرفته
09:30 - 11:00
كلاس درس نقشه كشي صنعتي دو
11:00 - 12:30
كلاس درس نقشه كشي صنعتي دو
كلاس درس نقشه كشي صنعتي دو
12:30 - 14:00
كلاس درس نقشه كشي صنعتي دو
كلاس درس نقشه كشي صنعتي دو
14:00 - 16:00
كلاس درس نقشه كشي صنعتي دو
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
راهنما
حضور
عدم حضور
مراجعه دانشجویی
دانشجویان ارشد
دانشجویان دکتری
نامشخص