• سعید ذوالفقاری مقدم

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
08:00 - 09:30
09:30 - 11:00
تحلیل سیستمهای انرژی 1
کنترل غیرخطی
11:00 - 12:30
ماشینهای الکتریکی 1
ماشینهای الکتریکی 1
کنترل غیرخطی
12:30 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 17:30
تحلیل سیستمهای انرژی 1
17:30 - 19:00
آز-ماشیمهای الکتریکی
راهنما
حضور
عدم حضور
مراجعه دانشجویی
دانشجویان ارشد
دانشجویان دکتری
نامشخص