• مصطفی حسنلو

  • استادیار
  • گروه مکانیک
Email:   

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی خوی

از مهرماه 1398 تا اردیبهشت 1400


سرپرست دانشکده فنی و مهندسی خوی

اردیبهشت 1400 - آذر 1400