1- کنترل کیفیت آماری پیشرفته (کارشناسی ارشد)

2- تئوری پایایی و کاربردهای آن (کارشناسی ارشد)

3- تحلیل چند متغیره آماری (کارشناسی ارشد)

4- نظریه صف و کاربردهای آن (کارشناسی ارشد)

5- کنترل کیفیت آماری (کارشناسی)

6- آمار مهندسی (کارشناسی)

7- تئوری احتمالات و کاربردهای آن (کارشناسی)

8- مدیریت کیفیت (کارشناسی)

9- برنامه نویسی (کارشناسی)

10- کنترل موجودی 1 (کارشناسی)

11- کنترل موجوذی 2 (کارشناسی)