1- کاربردهای علم داده در مهندسی صنایع

2- مهندسی قابلیت اطمینان

3- مهندسی کیفیت