1- تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از نرم افزار Minitab، کامیار صبری لقائی، رسول نورالسناء، انتشارات دانشگاه صنعتی ارومیه، 1399. (ترجمه)

2- مقدمه ای بر قابلیت اطمینان، کامیار صبری لقائی، رسول نورالسناء، انتشارات دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400. (تدوین)