• قنبر آذرنیا

  • استادیار
  • گروه برق
Email:   
عباسعلی شریفی، حجت امامی، قنبر آذرنیا

الگوریتم سینوس-کسینوس برای بهینه‌سازی روش PTS در کاهش PAPR سیستم های مخابراتی MIMO-OFDMمرداد ۱۳۹۹, بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران,
---