• قنبر آذرنیا

  • استادیار
  • گروه برق
Email:   
محسن شیخ حسینی، قنبر آذرنیا

محاسبه کرانهاي آنتروپی تفاضلی نویز ضربهاي با توزیع مخلوط-نرمالآبان ماه 1397, چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، دانشگاه تبریز,
---