• قنبر آذرنیا

  • استادیار
  • گروه برق
Email:   
قنبر آذرنیا، محمدعلی طینتی

افزایش همگرایی شبکه هاي تطبیقی با لینکهاي نویزي: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع شده افزایشی طول متغیرپاییز 94, مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز, جلد 45 ، شماره 3،
---