• قنبر آذرنیا

  • استادیار
  • گروه برق
Email:   

ورود به مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز.1390, ,
---