• سامان خلیل پورآذری

  • استادیار
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
Email:   
خلیل پورآذری س.

نقش کاربرد فناوري نمونه¬سازی سریع در آموزش مبانی مکانیک کاربردی در درس طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر1400, چهارمین كنفرانس ملي مهندسي مكانيك كاربردي (NCAME2021)، دانشگاه شهركرد,
---