• سامان خلیل پورآذری

  • استادیار
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
Email:   
خلیل پورآذری س.

شبیه¬سازی و ساخت قالب کشش عمیق قطعه پوسته کاتالیست انبارک اگزوز1400, سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی (CEM2021)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی,
---