• سعید ذوالفقاری مقدم

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

مهندسی برق قدرت, دانشگاه صنعتی امیرکبیر,
---