• سپیده سروری

  • دکتری
  • تربیت بدنی
Email:   

بررسی ارتباط بین اندازه استقامت عضلات فلکسور و اکستنسور تنه با اندازه لوردوز کمری در دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی ارومیه ۱۲/۲/۸۸ شماره ۸۸۵۵۹/ص تاریخ ۲۲/۱۰/۸۸ بنیادی ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال دانشگاه صنعتس ارومیه بیماریهای عضلانی ناشی از کار در معادن سنگ ساختمانی در معدنکاران ۸۸۶۸۳/ص مورخ ۲۸/۵/۸۸ ۲۸/۵/۸۸ بنیادی ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال کانسار پژوهان, ,
---