• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

موضوعات ویژه2 (اطلاعات و محاسبات کوانتومی), دانشگاه صنعتی ارومیه, مقطع دکترا
---