• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

موضوعات ویژه (اطلاعات و محاسبات کوانتومی), دانشگاه صنعتی ارومیه, مقطع کارشناسی ارشد
---