• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

فیزیک1391-1392, دانشگاه فنی و حرفه ای الزهراء مراغه, مقطع کاردانی
---