• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   
محمدعلی جعفری زاده، فقیهه اقبالی فام

آنتروپی درهم تنیدگی برای حالت پایه ی مدل فرمیون های آزاد بدون اسپین, 26 مین کنفرانس بهاره فیزیک، پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM، تهران 1398,
---