• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   
محمدعلی جعفری زاده، فقیهه اقبالی فام

آنتروپی درهم تنیدگی در مدل فرمیون های آزاد بدون اسپین و کاربرد آن در مساله ی یکریختی گراف ها, کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، 1398,
---