• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   
محمدعلی جعفری زاده، فقیهه اقبالی فام، سوسن نامی، راضیه بلواسی، میثم نویدقاسمی

محاسبه درهم تنیدگی در پیمایش کوانتومی با استفاده از روش لایه بندی گراف ها, کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1393,
---