• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   
محمدعلی جعفری زاده، رحیمه صوفیانی، فقیهه اقبالی فام، مریم عظیمی

انتقال حالات کوانتومی و ایجاد درهم تنیدگی بهینه روی شبکه ی اسپینی اتلافی, کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه، 1390,
---