• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   
محمدعلی جعفری زاده، رحیمه صوفیانی، فقیهه اقبالی فام، مریم عظیمی

ایجاد بهینه ی درهم تنیدگی با هامیلتونین هوبارد در شبکه های وزنی گروه متقارن SU(N), هفدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه نحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، 5-6 خرداد ماه 1390,
---